Press "Enter" to skip to content

การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ซื้อ (เฉพาะ ซื้อ เท่านั้น) และชำระเงินในรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายเครื่องแต่งกาย (ชุดครุย) ของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ซึ่งได้ดำเนินการประสานและสั่งตัดชุดครุยบัณฑิต เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอแจ้งกำหนดวันรับชุดครุยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สั่งตัด (ซื้อ) ชุดครุยไว้กับมหาวิทยาลัยไปแล้ว นั้น โดยขอให้บัณฑิตหรือตัวแทนนำเอกสารใบชำระเงิน การจองชุดครุย มาติดต่อรับชุดครุยกับร้านอลังการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องด้านข้างไปรษณีย์ราชภัฏเลย ชั้น 1 อาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หากพ้นกำหนดจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ในวันที่มีกำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรเท่านั้น

การรับแทน ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินแนบ และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของชุดและเซ็นมอบให้รับแทน

<--------- อ่านประกาศ --------->