Press "Enter" to skip to content

Posts published in January 2018

การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ซื้อ (เฉพาะ ซื้อ เท่านั้น) และชำระเงินในรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายเครื่องแต่งกาย (ชุดครุย) ของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559…