Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ประกาศทั่วไป”

การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ซื้อ (เฉพาะ ซื้อ เท่านั้น) และชำระเงินในรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายเครื่องแต่งกาย (ชุดครุย) ของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559…

การเช่า-ซื้อชุดครุย

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้าไปเช่า-ซื้อชุดครุยได้ที่ … ระบบจองชุดครุย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทำการเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลการวัดตัว และพิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ค่าบริการ 10บาท) ระบบจะเปิดให้เข้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ถึง 20 ธันวาคม 2560 และต้องชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากพิมพ์ใบเสร็จ ค่าใช้จ่าย ระดับปริญญาตรี เช่า…