Press "Enter" to skip to content

การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ซื้อ (เฉพาะ ซื้อ เท่านั้น) และชำระเงินในรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560

2018-01-13 15:34:53 admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายเครื่องแต่งกาย (ชุดครุย) ของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ซึ่งได้ดำเนินการประสานและสั่งตัดชุดครุยบัณฑิต เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอแจ้งกำหนดวันรับชุดครุยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สั่งตัด (ซื้อ) ชุดครุยไว้กับมหาวิทยาลัยไปแล้ว นั้น โดยขอให้บัณฑิตหรือตัวแทนนำเอกสารใบชำระเงิน การจองชุดครุย มาติดต่อรับชุดครุยกับร้านอลังการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องด้านข้างไปรษณีย์ราชภัฏเลย ชั้น 1 อาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หากพ้นกำหนดจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ในวันที่มีกำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรเท่านั้น

การรับแทน ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินแนบ และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของชุดและเซ็นมอบให้รับแทน

<--------- อ่านประกาศ --------->

Posted in:
ประกาศทั่วไป
อ่านต่อ...

เปิดระบบจองชุดครุย รอบสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึง 21 มกราคม 2561

2018-01-08 16:32:32 admin

สามารถเข้าจองได้ทางระบบจองชุดครุย www.sab.lru.ac.th/reserve

Posted in:
ประกาศทั่วไป
อ่านต่อ...

ปิด ระบบจองชุดครุย ออนไลน์

2017-12-21 00:27:18 admin

ระบบจองชุดครุย ทำการปิดแล้ว ติดตามประกาศจองครุยออนไลน์ รอบที่ 2 ได้จากเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย

Posted in:
ประกาศทั่วไป
อ่านต่อ...

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

2017-11-15 08:32:13 admin

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

Posted in:
ประกาศทั่วไป
อ่านต่อ...

การเช่า-ซื้อชุดครุย

2017-11-06 13:32:03 admin

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้าไปเช่า-ซื้อชุดครุยได้ที่ … ระบบจองชุดครุย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทำการเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลการวัดตัว และพิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ค่าบริการ 10บาท) ระบบจะเปิดให้เข้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ถึง 20 ธันวาคม 2560
และต้องชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากพิมพ์ใบเสร็จ
ค่าใช้จ่าย
ระดับปริญญาตรี

  1. เช่า (1,500 บาท + มัดจำ 1,000 บาท) = 2,500 บาท
  2. ซื้อ 2,500 บาท

ระดับปริญญาโท และ เอก

  1. ซื้อ 3,000 บาท

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ

 

Posted in:
ประกาศทั่วไป
Tagged in:
ชุดครุย
อ่านต่อ...